MENU

 

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Bratislava

 a

Stredná odborná škola elektrotechnická Rybničná 59, Bratislava

 

otvárajú v školskom roku 2017/2018

 

VZDELÁVANIE ŽIAKOV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 

v študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik s profiláciou silnoprúdová technika

a

v učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik pre silnoprúdovú techniku

 

Teoretické vzdelávanie sa uskutočňuje v SOŠE Rybničná 59, Bratislava.

Praktická príprava zameraná na silnoprúdovú techniku z dôrazom na výrobu netočivých elektrických strojov (transformátorov) sa vykonáva v BEZ. a.s. Bratislava      

 

Stručný postup:

 • prihlásenie na štúdium do SOŠ elektrotechnickej, Rybničná 59, Bratislava
 • podpísanie učebnej zmluvy medzi žiakom (zákonným zástupcom) a firmou BEZ, a.s. Bratislava
 • na prijímacie skúšky v študijnom odbore priniesť potvrdenie o budúcej učebnejzmluve (v učebnom odbore sa koná motivačný pohovor, na ktorý je tiež potrebné priniesť učebnú zmluvu)
 • zápis na štúdium v SOŠE

 

Kontakt a informácie na juraj.drucker@bez.sk, tel.:+421 917 959 949

Ďalšie informácie sa dozviete na stránke školy www.sose.edupage.org, prípadne telefonicky na čísle  02/44884106, 02/44882925.

Systém duálneho vzdelávania

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa

Benefity žiaka z účasti v duálnom vzdelávaní:

 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.
 • Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.
 • Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikové štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa.
 • Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve alebo o pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávateľom.
 • Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa

Kontakt

 • Stredná odborná škola elektrotechnická
  Rybničná 59, 83107 Bratislava • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
  +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
  +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie

Fotogaléria