MENU

2697 K mechanik elektrotechnik

V  študijnom odbore je možné študovať vo vzdelávacích programoch (profiláciách) :

Elektrické zariadenia budov - nové

Silnoprúdová technika

Automatizačná technika

Spotrebná technika

 

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka štúdia:   4 roky
Cudzí jazyk:    anglický jazyk

 Popis odboru :

Študijný odbor mechanik elektrotechnik pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky ( podľa činnosti pripravujúcich sa na výkon povolania). Odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. Tieto sú zvolené s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania a činností a potreby zamestnávateľov. V našej SOŠE je to v oblasti informačných technológií, elektrických zariadení budov, spotrebnej techniky, silnoprúdovej techniky, automatizačnej techniky a organizačnej techniky.

  Absolvent študijného odboru štúdium ukončuje maturitnou skúškou a získava:

- maturitné vysvedčenie
– výučný list
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Učebný plán

 

 

Počet vyučovacích hodín

Kategórie a názvy  vyučovacích predmetov

v ročníku

spolu za

 

1.

2.

3.

4.

štúdium

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

19

17,5

17

17

70,5

VŠEOBECNO VZDELÁVACIE PREDMETY

13

11,5

11

9

44,5

slovenský jazyk a literatúra     

3

3

3

3

12

anglický jazyk     

3

3

3

3

12

etická výchova  

1

1

   

2

dejepis

 

 

1

 

1

občianska náuka 

 

1

 

 

1

fyzika

1

0,5

1

1

3,5

matematika

2

1

1

1

5

Informatika   

1

1

 

 

2

telesná a športová výchova  

2

1

2

1

6

ODBORNÉ PREDMETY

6

6

6

8

26

spoločné pre všetky oblasti

 

 

 

 

 

elektrotechnika   

3

 

 

 

3

elektrotechnológia

1

 

 

 

1

technické kreslenie  

2

 

 

 

2

elektronika  

 

2

 

 

2

elektrické merania 

 

1

 

 

1

elektrotechnická spôsobilosť

 

 

 

1

1

ekonomika

 

 

 

1

1

automatizácia

 

1

 

 

1

pre jednotlivé oblasti

 

 

 

 

 

pre oblasť silnoprúdovej techniky

 

 

 

 

 

grafické systémy v silnoprúdovej technike

 

2

 

 

2

merania v silnoprúdovej technike

 

 

1

1

2

elektrické stroje a prístroje

 

 

2

2

4

rozvod a využitie elektrickej energie

   

3

3

6

pre oblasť automatizačnej techniky

 

 

 

 

 

grafické systémy v automatizačnej technike

 

2

 

 

2

merania v automatizačnej technike

 

 

1

2

3

elektrické zariadenia

 

 

2

2

4

riadiace systémy

 

 

3

2

5

pre oblasť spotrebnej techniky

 

 

 

 

 

grafické systémy v spotrebnej technike

 

2

 

 

2

merania v spotrebnej technike

 

 

1

2

3

elektronické zariadenia

 

 

2

2

4

spotrebná technika

 

 

3

2

5

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

15

17,5

17,5

17,5

67,5

odborný výcvik

15

17,5

17,5

17,5

67,5

SPOLU

34

35

34,5

34,5

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodinová dotácia predmetov sa môže čiastočne meniť podľa aktuálnych potrieb praxe

 

 

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava
  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie