MENU

2697 K mechanik elektrotechnik

V tomto študijnom odbore je možné študovať vo vzdelávacích programoch (profiláciách) :

Informačné technológie a počítačové siete

Elektrické zariadenia budov

Silnoprúdová technika

Automatizačná technika

Organizačná technika

Spotrebná technika

 

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka štúdia:   4 roky
Cudzí jazyk:    anglický jazyk

 Popis odboru :

Študijný odbor mechanik elektrotechnik pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky ( podľa činnosti pripravujúcich sa na výkon povolania). Odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. Tieto sú zvolené s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania a činností a potreby zamestnávateľov. V našej SOŠE je to v oblasti informačných technológií, elektrických zariadení budov, spotrebnej techniky, silnoprúdovej techniky, automatizačnej techniky a organizačnej techniky.

  Absolvent študijného odboru štúdium ukončuje maturitnou skúškou a získava:

- maturitné vysvedčenie
– výučný list
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie

Fotogaléria