MENU

2682 K mechanik počítačových sietí

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka štúdia:   4 roky
Cudzí jazyk:    anglický jazyk

 Popis odboru:

Teoretická a praktická príprava je zameraná na vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, technického a programového vybavenia počítačov a počítačových sietí, na obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, na diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a závad na týchto zariadeniach.

   Absolvent študijného odboru štúdium ukončuje maturitnou skúškou a získava:

- maturitné vysvedčenie
- výučný list
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

 

 Učebný plán

 

Počet vyučovacích hodín

Kategórie a

názvy vyučovacích predmetov

v ročníku

spolu za

1.

2.

3.

4.

štúdium

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

14

14

11

11

50

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

anglický jazyk

3

3

3

3

12

etická výchova

1

1

 

 

2

dejepis

1

   

 

1

občianska náuka

 

1

 

 

1

fyzika

1

1

1

1

4

matematika

2

2

2

2

8

informatika

1

1

 

 

2

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

19

20

23

23

85

Teoretické vzdelávanie

7

6

4

4

21

ekonomika

 

 

1

1

2

elektrotechnika

3

 

 

 

3

technológia

1

 

 

 

1

elektronika

 

3

 

 

3

technické vybavenie počítačov

3

3

3

3

12

Praktická príprava

12

14

19

19

64

elektrické merania

 

2

 

 

2

programové vybavenie počítačov

3

3

3

3

12

meranie v informačných technológiách

 

 

2

2

4

odborný výcvik

9

9

14

14

46

SPOLU

33

33

34

34

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hodinová dotácia predmetov sa môže čiastočne meniť podľa aktuálnych potrieb praxe

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava
  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie