MENU

2682 K mechanik počítačových sietí

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka štúdia:   4 roky
Cudzí jazyk:    anglický jazyk

 Popis odboru:

Teoretická a praktická príprava je zameraná na vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, technického a programového vybavenia počítačov a počítačových sietí, na obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, na diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a závad na týchto zariadeniach.

   Absolvent študijného odboru štúdium ukončuje maturitnou skúškou a získava:

- maturitné vysvedčenie
- výučný list
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie

Fotogaléria