MENU

Ochrana osobných údajov

Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, 831 07, IČO: 00893161

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB

(ďalej len „Ochrana osobných údajov“)

Informácia podľa §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov.

 

Informačná povinnosť školy:

Kontakt na zodpovednú osobu SOŠE: zodpovednaosoba@sose.sk, 02/4488 2925

Úrad na ochranu osobných údajov SR: statny.dozor@pdp.gov.sk

Legislatívna úprava zákona

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje

Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

 Prevádzkovateľom  je Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 07  Bratislava, IČO: 00 893 161, (ďalej len „SOŠE alebo prevádzkovateľ“). SOŠE spracúva Vaše osobné údaje iba prostredníctvom poverených osôb – zamestnancov, ktorí boli  poučení o ochrane osobných údajov a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť. SOŠE má taktiež určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na spracúvanie a ochranu osobných údajov.

 SOŠE spracúva osobné údaje dotknutých osôb, tak ako mu to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Na takéto spracovanie nie je väčšinou potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Pokiaľ dotknutá osoba osobné údaje potrebné na účely podľa legislatívy SOŠE neposkytne, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré bez poskytnutých osobných údajov nie je možné vykonať.

 V prípade, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, zmluvy alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa je SOŠE povinná získať na spracovanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Súhlas je vždy udelený dobrovoľne a nesmie ovplyvniť poskytnutie služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez právnych následkov na poskytnutie služby.

 Informačná povinnosť (okrem zákonných dôvodov spracovania osobných údajov podľa osobitých zákonov)

  • žiaci, zákonní zástupcovia, zamestnanci, iné subjekty
  • účel  poskytnutia informácie

 

SOŠ elektrotechnická je povinná

- Informovať dotknutú osobu za akým účelom sa budú spracovávať osobné údaje
- Prenosnosti pri spracovaní osobných údajov (súhlas, zmluva)
- Namietať spracovanie osobných údajov (bez súhlasu, nezákonnosť)
 
 Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov. SOŠE je povinná viesť registratúru a má vypracovanú vnútornú smernicu v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, v ktorej v súlade s právnymi predpismi a na základe schválenia Štátneho archívu má stanovené doby spracúvania, archivácie a doby a spôsobu likvidácie osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov.
 

Zásady spracúvania OÚ:
Zákonnosť – OÚ spracúvame, tak aby nedošlo k porušenie práv dotknutej osoby
Obmedzenie účelu – údaje získavame na konkrétny účel, ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby
Minimalizácia OÚ - údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú
Správnosť údajov - osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované
Minimálne uchovávanie - môžu sa uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu
Integrita a dôvernosť - OÚ musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, stratou , krádežou
Dotknutá osoba má právo:
 Na opravu OÚ, na výmaz OÚ, na obmedzenie OÚ, na prenosnosť OÚ, ak si ich vyžiada od prevádzkovateľa, namietať na spracovanie údajov, na automatizované individuálne rozhodovanie - aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania. 
 SOŠ elektrotechnická si vyhradzuje právo na spoplatnenie nedôvodných alebo opakovaných žiadostí v tej istej veci.
 
 
Bratislava, 25.05.2018
 

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava
  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie