MENU

Verejné obstarávanie

Vyhlásenie verejného obstarávateľa (01.10.2021)

Stredná odborná škola elektrotechnická
Rybničná 59, 831 07 Bratislava
vyhlasuje
V Ý Z V U
na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďaľej ako „súťaž“ alebo
„prieskum trhu“) v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďaľej ako „ZVO“)

Predmet zákazky :   "Oprava strechy telocvične"

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1: Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č.2: Čestné vyhlásenia
Príloha č.3: Formulár pre prieskum trhu
Príloha č.4: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Príloha č.5: Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny

Výkaz výmer na ocenenie

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava
  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie