MENU

Učebné odbory

2683 H elektromechanik

V učebnom odbore 2683 H elektromechanik je možné študovať v zameraniach :

11 silnoprúdová technika

12 automatizačná technika

15 úžitková technika

 

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka štúdia:   3 roky
Cudzí jazyk:    anglický jazyk

 Popis odboru :

Učebný odbor elektromechanik pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky ( podľa zamerania). Odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. Tieto sú zvolené s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania a činností a potreby zamestnávateľov. V našej SOŠE je to zameranie na  silnoprúdovú techniku, automatizačnú techniku a úžitkovú techniku.

Absolvent študijného odboru štúdium ukončuje záverečnou skúškou a získava:

- výučný list
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Po skončení môže absolvent študovať v dvojročnom  nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava
  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie